top of page
Category “Young Virtuosi”  up 16 years

IV Prize

Owen Chen, USA

Siwei Feng, China

Xavier Sheng Yichou, Singapore

Gaoxun Shia, USA

 

 

 

Honorary Mention

Yumiko Ishikawa, Japan

Armen Militosyan, USA

bottom of page